Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego Przystanek Relacja

Sklep internetowy sklep.przystanekrelacja.pl działający pod adresem www.sklep.przystanekrelacja.pl jest własnością Przystanek Relacja Katarzyna Kalinowska  z siedzibą w Warszawie (03-287) przy ul. Skarbka z Gór 15L/1 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadająca NIP: 8272161112, REGON: 142709576 dalej jako „Przystanek Relacja”

Kontakt:

1. tel.: +48 721 278 248

2. e-mail: kontakt@przystanekrelacja.pl 

3. adres: ul. Skarbka z Gór 15L/1 Warszawa (03-287)

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.przystanekrelacja.pl/regulamin 

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.przystanekrelacja.pl 

Sprzedawca – Przystanek Relacja

2. Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.

5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

3. Składanie zamówienia

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto w trakcie składania zamówienia.

3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

 1. Wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia (konsultacja telefoniczna, kurs online i inne) 
 2. W przypadku zamówienia konsultacji telefonicznej Kupujący zobowiązany jest wykonać następujące kroki:

2.1 Ustalić dogodny dla siebie termin konsultacji, wybierając spośród dostępnych terminów podanych  w kalendarzu rezerwacji, zamieszczonym na stronie sklepu (krok1). 

2.2  Uzupełnić niezbędne i wymagane dane w formularzu rezerwacji takie jak: imię, nazwisko, email i telefon kontaktowy. Następnie wysłać rezerwację w ostatnim kroku. (krok 2).

2.3 Dodać wybraną przez siebie konsultację do koszyka, a następnie ją opłacić, wybierając spośród podanych form płatności (krok 3). 

Z chwilą opłacenia konsultacji między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktu objętego zamówieniem Kupującego. 

Sprzedający jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

2.3.1. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu przelewy24, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

2.4 Po zaksięgowaniu wpłaty i otrzymaniu potwierdzenia w postaci automatycznej wiadomości email, Sprzedający zatwierdza ostatecznie za pomocą wiadomości email rezerwację terminu konsultacji wybranej przez Kupującego., 

2.5 Kupujący ma możliwość dokonania zmiany terminu zakupionej konsultacji,bez konieczności dokonywania kolejnej opłaty, jednak nie później niż 24 godziny przed wybraną wcześniej datą. 

2.6  W celu dokonania zmiany terminu zakupionej konsultacji Kupujący jest zobowiązany przejść jeszcze raz kroki 1 i 2 opisanej w podpunktach 2.1 i 2.2, wybierając nowy termin konsultacji i ponownie uzupełniając swoje dane osobowe. 

2.7 Sprzedający po automatycznym otrzymaniu wiadomości email z informacją o nowym terminie wybranym przez Kupującego, skontaktuje się z Kupującym za pomocą wiadomości email, celem potwierdzenia nowego terminu.

2.8  Kupujący ma możliwość bezkosztowego odwołania zakupionej konsultacji telefonicznej, jednak nie później niż 24 godziny przed terminem zakupionej konsultacji. W tym celu Kupujący zobowiązany jest do poinformowania Sprzedającego o odwołaniu zakupionej konsultacji, za pomocą wiadomości email na adres kontakt@przystanekrelacja.pl i wskazaniu numeru konta bankowego na który mają zostać zwrócone wpłacone przez Kupującego środki. Sprzedający również odwoła obecne w systemie rezerwacje.

2.9  Sprzedający po otrzymaniu wiadomości email od Kupującego, niezwłocznie zwraca na wskazany przez Kupującego numer konta bankowego, wpłacone przez Kupującego środki.

2.9.1    Sprzedający nie zwraca Kupującemu wpłaconych przez niego środków, jeśli email z informacją o rezygnacji z konsultacji został wysłany później niż 24 godziny przed terminem zakupionej konsultacji. 

2.9.2 Sprzedający nie zwraca  Kupującemu wpłaconych przez niego środków również w sytuacji, gdy Kupujący nie wykorzysta zakupionej konsultacji

3. W przypadku zamówienia kursu online lub innych produktów niebędących konsultacją telefoniczną, Kupujący zobowiązany jest wykonać następujące kroki:

3.1 Dodać wybrane przez siebie produkty do koszyka, a następnie je opłacić. Z chwilą opłacenia konsultacji między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktu objętego zamówieniem Kupującego. 

Sprzedający jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

3.2 Po zaksięgowaniu wpłaty, wybrane przez Kupującego produkty są dostępne dla niego w panelu kursów.

4. Formy dostawy i metody płatności

Zakupione produkty mają charakter wirtualny i nie podlegają tradycyjnej dostawie. Wysyłka ma charakter elektroniczny (za pośrednictwem podanego przez Kupującego adresu email).

Kupujący za zamówione produkty płaci za pośrednictwem serwisu przelewy24

5. Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

6. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Kupującego wobec Sprzedawcy dotyczące zakupionego przez Kupującego kursu online powinny być zgłaszane drogą mailową na adres kontakt@przystanekrelacja.pl 
 2. Reklamacje Kupującego dotyczące kursu online nie później niż w terminie mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakupienia kursu online. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będa rozpatrywane.
 3. Reklamacje zgłoszone w terminie do 14 dni od dnia zakupienia kursu online rozpatrzone zostaną  w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji przez Kupującego.
 4. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

7. Dane osobowe i pliki cookies 

Polityka prywatności

8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

4. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.